ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχορήγηση τοπικών δράσεων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών στην Περιφέρεια Ιονίου

Το IEF προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση τοπικών δράσεων περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών που προστατεύουν και αναγεννούν τα θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα βελτιώνοντας τη σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης καθώς και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και συλλογικοτήτων στην Περιφέρεια Ιονίου. Το Ίδρυμα θα επιχορηγήσει αποκλειστικά τις επιτυχείς δράσεις και πρωτοβουλίες.

Κριτήρια αξιολόγησης

Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της μοναδικής αυτής περιοχής εφαρμόζοντας μια προσέγγιση που βασίζεται στην άμεση δράση και έρευνα, στις εργασίες πεδίου και στις εκστρατείες ενημέρωσης, καθώς επίσης στα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και στην εκπαίδευση. Οι άξονες στους οποίους εντάσσονται οι ως άνω δράσεις είναι οι ακόλουθοι:

  1. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος
  2. 2. Προστασία οικοτόπων & βιοποικιλότητας
  3. Αειφόρος ανάπτυξη & διαχείριση πόρων
  4. Κοινωνία των πολιτών & ανάπτυξη ικανοτήτων

Εντός αυτών των θεματικών κατηγοριών θα αναζητούμε προγράμματα για υποστήριξη. Για οποιαδήποτε άλλα έργα που σχετίζονται με την προώθηση και την εφαρμογή λύσεων στα σημαντικά προβλήματα για τα νησιά, θα εξετάζουμε ανά περίπτωση.

Υποβολή πρότασης

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν την πρότασή τους για επιχορήγηση μπορούν να εδώ από 2 Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023. Το Διοικητικό Συμβούλιο του IEF θα αξιολογήσει τις προτάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Μάϊο 2023.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσης

Οι δικαιούχοι της επιχορήγησης θα υπογράψουν με το IEF ένα συμφωνητικό όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες συνεργασίας. Η υλοποίηση των δράσεων / πρωτοβουλιών θα αρχίσει με την υπογραφή του συμφωνητικού και ο χρόνος υλοποίησης θα συμφωνηθεί από τα δύο μέλη, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της δράσης / πρωτοβουλίας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός

The Foundation’s indicative maximum budget for the proposal is 20,000 euros.