Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι βασικοί τομείς εντός των οποίων θέλουμε να υποστηρίξουμε έργα, δράσεις και εκστρατείες. Ως μέρος της στρατηγικής μας για τα πρώτα χρόνια, έχουμε δώσει προτεραιότητα στα θέματα της θαλάσσιας διατήρησης, της διαχείρισης αποβλήτων, του τοπίου και της βιοποικιλότητας και του γλυκού νερού.

Εντός αυτών των θεματικών κατηγοριών θα αναζητούμε προγράμματα για υποστήριξη. Για οποιαδήποτε άλλα έργα που σχετίζονται με την προώθηση και την εφαρμογή λύσεων στα σημαντικά προβλήματα για τα νησιά, θα εξετάζουμε ανά περίπτωση.