ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος του IEF προσδιορίστηκαν κατόπιν διεξοδικής μελέτης του, τοπικού πλαισίου και συνεκτίμησης των εμπειριών που αποκομίσαμε κατά τα τρία πρώτα έτη δραστηριοποίησής μας.

Στην έκθεση που προέκυψε αναδείχθηκαν τα βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα και οι κύριες ανθρωπογενείς πιέσεις: από τη μία η δραματική ανάπτυξη του τουριστικού τομέα και η ανεξέλεγκτη, αυθαίρετη δόμηση με τις συνοδές πιέσεις στους φυσικούς πόρους και από την άλλη οι απειλές για τη θαλάσσια οικολογία του Ιονίου από τη συνεχιζόμενη εξόρυξη πετρελαίου, την υπεραλίευση, τα θαλάσσια απορρίμματα και την κλιματική αλλαγή.

Στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της μοναδικής αυτής περιοχής εφαρμόζοντας μια προσέγγιση που βασίζεται στην άμεση δράση και έρευνα, στις εργασίες πεδίου και στις εκστρατείες ενημέρωσης, καθώς επίσης στα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και στην εκπαίδευση. Οι άξονες στους οποίους εντάσσονται οι ως άνω δράσεις είναι οι ακόλουθοι:

 

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστασία οικοτόπων & βιοποικιλότητας

Αειφόρος ανάπτυξη & διαχείριση πόρων

Κοινωνία των πολιτών & ανάπτυξη ικανοτήτων

 

Εντός αυτών των θεματικών κατηγοριών θα αναζητούμε προγράμματα για υποστήριξη. Για οποιαδήποτε άλλα έργα που σχετίζονται με την προώθηση και την εφαρμογή λύσεων στα σημαντικά προβλήματα για τα νησιά, θα εξετάζουμε ανά περίπτωση.