Έρευνα για τα μεγάλα θηλαστικά στους υγροτόπους της Κέρκυρας

Μια ομάδα τριών ερευνητών, ο Bo Stille, η Marie Stille και ο Giannis Gasteratos, οι οποίοι μελετούν εδώ και πολλά χρόνια την πανίδα της Κέρκυρας, διεξάγουν μία έρευνα ενός έτους για τα μεγαλύτερα θηλαστικά που υπάρχουν στο νησί. Εξετάζονται διάφοροι οικότοποι σε όλη την Κέρκυρα, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις περιοχές Natura 2000 του νησιού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για τους υγρότοπους, συμπεριλαμβανομένων των ποταμών, των λιμνών και των υγροτόπων γλυκού νερού και των λιμνοθαλασσών, καθώς αυτές οι περιοχές είναι σημαντικέςγια την τροφή καθώς και για την αναπαραγωγή για πολλά από τα υπό μελέτη είδη. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα αποτελέσουν τη βάση για συστάσεις που θα υποβληθούν για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και την προστασία των ειδών. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την αντιμετώπιση τυχόν απειλών που ενδέχεται να βλάψουν μεμονωμένα είδη ή / και τους οικοτόπους τους. Έμφαση θα δοθεί σε διεισδυτικά και εισαγόμενα είδη, καθώς αποτελούν απειλή για το περιβάλλον γενικά και για πολλά από τα ενδημικά είδη ειδικότερα.

Τα ενδημικά είδη που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι η Ευρασιατική βίδρα (Lutra lutra), η κόκκινη αλεπού (Vulpes vulpes), το κουνάβι (Martes foina), ο (βόρειος λευκός) σκαντζόχοιρος (Erinaceus roumanicus), ο λαγός (Lepus europeus), και σε μικρότερο βαθμό η νυφίτσα (Mustela nivalis). Όσον αφορά τα χωροκατακτητικά είδη, θα δοθεί έμφαση στην κατανομή του μυοκάστορος (Myocastor coypus), αλλά ο στόχος είναι επίσης να ανακαλυφθεί εάν το Ρακούν (Procyon lotor) και ο ακανθόχοιρος (Hystrix indica) υπάρχουν και εξαπλώνονται. Υπάρχουν σποραδικές αναφορές και των δύο ειδών τα τελευταία χρόνια.

Υπόβαθρο

Πολύ λίγα είναι γνωστά για την κατανομή των θηλαστικών που υπάρχουν σήμερα στην Κέρκυρα, και πολλά από τα ενδιαιτήματά τους (βιότοποι) μειώνονται ή κατακερματίζονται. Οι υγρότοποι της Κέρκυρας είναι ζωτικής σημασίας για μια ποικιλία ειδών, από ερπετά, βίδρες, αμφίβια και ψάρια έως λιβελλούλες και καρκινοειδή. Ενώ υπάρχει αρκετά καλή επίγνωση για την κατάσταση με τα ερπετά, τα αμφίβια και τις λιβελλούλες, πολύ λίγα είναι γνωστά σε σχέση με τα θηλαστικά που κατοικούν σε υδάτινα ενδιαιτήματα. Οι κοινές απειλές κυμαίνονται από την επέκταση του ανθρώπου και την καταστροφή ενδιαιτημάτων, έως την εκτεταμένη απορρόφηση υδάτων και τη ρύπανση, αλλά και έως τις επιπτώσεις των διεισδυτικών ειδών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα δύο πιο προβληματικά είδη, και τα δύο που σχετίζονται με τους υγρότοπους, είναι ο -πολύ διαδεδομένος μυοκάστωρ (Myocastor coypus) και το Ρακούν (Procyon lotor), ένα είδος που πρόσφατα έχει αναφερθεί στο νησί. Ένα άλλο εισαγόμενο είδος που αναφέρεται τα τελευταία χρόνια είναι ένας σκαντζόχοιρος, πιθανώς ο Ινδικός (Hystrix indica).

Σκοποί

Ο πρωταρχικός σκοπός αυτού του έργου είναι να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με την παρούσα κατάσταση αυτών των ειδών, πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν ως οδηγίες για μελλοντικές δράσεις. Διάφοροι βιότοποι θα ερευνηθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους. Όσον αφορά τα αυτόχθονα είδη, θα επιτρέψει μελλοντικά βήματα για την εξασφάλιση, μέσω της ισχύουσας νομοθεσίας και πληροφοριών, για αυτά τα είδη και τους οικοτόπους τους. Όσον αφορά τα εισαγόμενα μη ενδημικά είδη, μπορεί να εκτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος και πιθανές ζημιές που προκαλούνται από αυτά και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για ένα σχέδιο διαχείρισης ή αφαίρεσής τους από τους βιοτόπους. Το έργο θα είναι επίσης σε θέση να αναφέρει τα προβλήματα των βιοτόπων. Ο συνδυασμένος αντίκτυπος αυτών των αποτελεσμάτων, εάν ληφθούν σχετικά μέτρα, θα οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση και προστασία των φυσικών πόρων της Κέρκυρας. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν ως αναφορά του έργου και θα υποβληθούν για δημοσίευση σε σχετικό επιστημονικό περιοδικό.

Problem with applepie_make_image(): Missing parameter or 'id' attribute Problem with applepie_make_image(): Missing parameter or 'id' attribute